Resurssiviisas kiertotalouden tiekartta

Porin resurssiviisas kiertotalouden tiekartta kokoaa yhteen kaupungin tekemiä sitoumuksia ympäristövastuullisuuteen, kiertotalouteen, vähähiilisyyteen sekä muuhun kestävään kehitykseen yhden toimintamallin alle, joka jatkossa ohjaa ja velvoittaa kaupunkia edistämään niitä tavoitetilojen ja konkreettisten toimenpiteiden kautta. Tiekartan avulla Porin kaupunki edistää kansallisen kiertotalousohjelman mukaista siirtymää kohti hiilineutraalia kiertotalousyhteiskuntaa.

Resurssiviisas Pori tarkoittaa, että kaupunki on hiilineutraali, sitoutunut kiertotalouteen ja luonnonvarojen kestävään käyttöön.

Porin strategia 2030

Tämä vuosina 2021–2023 CIRCWASTE-hankkeessa valmisteltu Resurssiviisas kiertotalouden tiekartta on ensimmäinen laatuaan Porissa. Ensimmäisen version toimenpiteiden toteutumisen aikataulu on viimeistään vuoteen 2030 mennessä. Tiekartan tavoitteena on päivittyä ja laajentua kuitenkin tarpeen vaatiessa jo ennen vuotta 2030. Viimeistään vuonna 2030 tiekartta on päivitettävä vastaamaan sen hetken Porin tarpeisiin niin paikallisesta kuin kansallisesta ja kansainvälisestä näkökulmasta.

Tiekartalla tarkoitetaan etenemissuunnitelmaa, jolla edistetään systeemistä muutosta kohti resurssiviisasta Poria. Se kokoaa yhteen ja tekee näkyväksi täysin uusia, kehitteillä olevia sekä jo olemassa olevia kestävyyskäytäntöjä- ja tekoja. Tiekartta onkin Porin kaupungille samalla kattava ympäristöohjelma, joka on pitkään puuttunut. Se on työkalu, jonka avulla vastataan paikallistasolla kestävyyskriisin haasteisiin.

Kiertotalous vaatii eri toimijoiden yhteistyötä. Tiekartan tavoitetilojen ja toimenpiteiden toteuttajina ovat kaupunkikonsernin toimialat, liikelaitokset ja osakeyhtiöt, mutta tulevaisuudessa enenevässä määrin myös muut yhteistyötahot, kuten paikalliset oppilaitokset.

 • Tiekartta toteutettiin vuosina 2021-2023 osana Porin kaupungin CIRCWASTE – Kohti Kiertotaloutta osahanketta C.11. Valtakunnallinen Circwaste – Kohti Kiertotaloutta oli vuosina 2016-2023 toiminut hanke, joka edisti kiertotalouden toteutumista käytännön toimenpitein rakentamisessa, maataloudessa, teollisuudessa ja kotitalouksissa. Hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus ja se sai rahoitusta Euroopan Unionin LIFE-ohjelmasta.

  Porin kaupunki, ja osatoteuttajana elinkeinoyhtiö Prizztech Oy, toteuttivat viittä kiertotalouden edistämiseen ja jätteiden vähentämiseen tähtääviä osahankkeitaan vuosina 2017–2021. Porin kaupunki sitoutui jatkamaan C.11-osahanketta vuosina 2021-2023 tiekarttatyön muodossa. Tiekarttatyössä hyödynnettiin myös viiden muun Porin kaupungin toteuttaman CIRCWASTE– Kohti kiertotaloutta osahankkeen tuloksia.

 • Resurssiviisaan kiertotalouden tiekartan laatiminen on aloitettu loppuvuodesta 2021, jolloin tiekarttatyössä aloitti hanketiimi ja kaupunginjohtajan nimeämä työryhmä. Tiekarttatyötä ohjaavan työryhmän asiantuntijajäsenet on nimetty eri toiminta- ja yhteistyöaloilta, jotta tiekartan mukainen toiminta saadaan vakiinnutettua osaksi toimintaa. Circwaste – Kohti kiertotaloutta -hankkeen ohjausryhmänä toimii kaupungin johtoryhmä. Tiekartta kokoaa yhteen myös viiden Porin kaupungin ja elinkeino- ja kehittämisyhtiö Prizztech Oy:n vuosina 2017-2023 toteuttamien CIRCWASTE-osahankkeiden tuloksia.

  Tiekarttatyön pohjana ovat toimineet viisi teema- ja neljä toimenpidetyöpajaa, jotka järjestettiin helmikuun 2022 ja tammikuun 2023 välisenä aikana. Yhteensä kaikissa yhdeksässä työpajassa oli yli 180 osallistujaa.

  Teematyöpajat olivat voimia tilaisuuksia, jonka lisäksi työpajoihin kutsuttiin aihekohtaisesti kaupungin henkilöstöä ja myös muita toimijoita ja asiantuntijoita. Viiden teematyöpajan aiheet olivat Kestävä arki (14.2.22), Kestävä liikkuminen (21.3.22), Kestävä kaupunki / Hankinnat, energia, strategia ja luonto (13.4.22), Kestävä kaupunki / Rakentaminen (25.4.22) sekä Vihreän kasvun Pori (5.5.22). Teematyöpajat toteutettiin etänä yhdessä Turun ammattikorkeakoulun Kiertotalouden liiketoimintamallit -tutkimusryhmän kanssa. Teematyöpajojen tavoite oli tunnistaa tiekarttatyön kannalta keskeiset aihekokonaisuudet sekä tärkeimmät toimijat niiden edistämiseksi.

  Neljän toimenpidetyöpajan aiheina olivat Kestävyysosaaminen (3.10.22), Resurssiviisas rakentaminen (7.11.22), Kestävän arjen Pori (28.11.22) sekä Kestävän kasvun Pori (30.1.23). Toimenpidetyöpajat toteutettiin läsnäolotilaisuuksina yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun Canemure-hankkeen kanssa ja niissä hyödynnettiin Murrosareena-työpajamenetelmän variaatiota. Työpajojen tavoitteena oli tuoda konkretiaa teematyöpajoissa valikoituneisiin kokonaisuuksiin ja löytää konkreettisia toimenpiteitä, joilla vastuullisuuden, kiertotalouden ja vähähiilisyyden tavoitteita voidaan edistää Porissa. Osana tiekarttatyötä toteutettiin myös asukaskysely, jonka yli 140 vastauksesta tehtiin nostoja tiekarttaan. Osallistamisen lisäksi asukaskyselyllä haluttiin viestiä tiekarttatyöstä, kiertotaloudesta ja resurssiviisaasta arjesta.

  Työpajoista ja asukaskyselystä kootun materiaalin perusteella hanketiimi on luonut tavoitetiloja vuodelle 2030 sekä toimenpide-ehdotuksia. Työpajojen jälkeen sisältöä on muokattu yhteistyössä työryhmän ja useiden kaupungin toimijoiden sekä muiden sidosryhmien kanssa. Sidosryhmäyhteistyössä on keskusteltu toimenpiteiden yksityiskohdista ja sitoutettu vastuutahoja.

  Kerätystä materiaalista on lopulta koottu varsinainen tiekartta, josta on laadittu myös sähköinen versio, niin sanottu verkkosivuratkaisu. Tiekartan verkkosivuratkaisua on kehitetty yhteistyössä kaupungin tietohallintoyksikön kanssa.

  Valmis tiekartta on kaupunginhallituksen hyväksymä. Hyväksymisen jälkeen tiekartan mukaisen toiminnan jalkauttamista jatketaan ja toimenpiteitä päivitetään niin etenemisen kuin keskeisten uusien toimenpiteiden lisäämisen osalta.

 • Resurssiviisaan kiertotalouden tiekartan vaikuttavuus syntyy kunnianhimoisista tavoitetiloista ja konkreettisista toimenpiteistä. Tiekartan tavoitteisiin kuuluu Porin kestävyystyön kehittäminen ja jo olemassa olevien tekojen näkyväksi tekeminen.

  Tiekartan laatimisen prosessi on tukenut jalkauttamista jo vuodesta 2021 lähtien, kun Kiertotalouden tiekartan työryhmä nimettiin, sitten 9 työpajassa ja tämän jälkeen sidosryhmäkeskusteluissa. Ennen tiekartan hyväksymistä se lähetettiin kommentointikierrokselle kaikille toimialoille sekä muille keskeisille sidosryhmille. Jalkautuminen varmistetaan liittämällä se myös osaksi raportointia.

  Varsinaisesta jalkautumisesta, tiekartasta viestimisestä sekä sen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisesta vastaa kaupungin johto, jokainen kaupungin yksikkö ja vastuutahoiksi nimetyt muut sidosryhmät. Työtä koordinoi ja raportoi vastuutahoilta saadun tiedo perusteella Elinvoima- ja ympäristötoimiala.

  Vuosittainen raportointi kattaa sekä tavoitetilojen että toimenpiteiden seurannan. Raportoinnissa arvioidaan etenemisen tilanne toimenpidekohtaisesti. Samalla arvioidaan tiekartan jalkautumista kaupunkiorganisaatioissa.

  Seurannassa arvioidaan aikataulun toteutumisen lisäksi laadullisesti sitä, ovatko toimenpiteet riittäviä tavoitetilojen saavuttamiseksi. Raportoinnin yhteydessä voidaan todeta tarve mahdollisten täydentävien toimenpiteiden lisäämiseksi tiekarttaan. Myös tiekartan tavoitetilojen ajantasaisuutta arvioidaan raportoinnissa vähintään valtuustokausittain. Elinvoima- ja ympäristötoimiala kokoaa kaikkien vastuutahojen ilmoittamat osuudet raportoinnista ja valmistelee raportin kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

  Tiekartan toteuttaminen on avointa ja ajankohtaista. Tiekartan sisältö on koottu tähän julkiseen verkkosivuratkaisuun, Resurssiviisas Pori -sivustolle, jonka avulla tiekartan sisältö on helposti löydettävissä aiheittain. Verkkosivuratkaisu on yhteydessä tiekartan vuosittaiseen raportointiin ja viestintään sekä auttaa esimerkiksi toimenpiteiden etenemisen seurannassa visualisoinnin kautta. Jatkuvan raportoinnin ja samalla työn näkyväksi tekemisen tärkein työkalu onkin resurssiviisas.pori.fi -sivusto. Sivuston ajantasaisuudesta huolehtivat toimenpiteiden osalta vastuutahot ja kokonaisuuden osalta Elinvoima- ja ympäristötoimiala.

CIRCWASTE-hankkeen logo