1.E. Luonnonvarat ja luonnon monimuotoisuus

Tavoitetila 2030

Luonnonvarojen ylikulutus on keskeinen syy nykyajan suurimmille haasteille, kuten ilmastonmuutokselle ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiselle. Luonnonvaroja ovat esimerkiksi vesi, raaka-aineet ja energia. Luonnonvarojen kestävää käyttöä ja luonnon monimuotoisuutta tukeva resurssiviisas kiertotalous on yksi ratkaisuista kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Porissa metsien rooli hiilinieluina ja -varastoina on tunnustettu kaupungin metsäohjelmassa. Maatalouden kestävyysmurrosta on edistetty ja maatalouden aiheuttamia haittoja luonnolle on pienennetty viestinnän ja kaupungin maaomistajuuden kautta. 

Kuvake majava

Porin kaupungin omistamat arvokkaat luontoalueet on tunnistettu sekä säilytetty ja tarvittavat ennallistamistoimet on tehty. Rantojen monikäyttösuunnitelman toimenpiteet on toteutettu Yyterinniemen Natura 2000 -alueilla, eli Kokemäenjoen suistossa ja Preiviikinlahdella. Kasvava luontomatkailu noudattaa kestävän matkailun periaatteita. Luonnon monimuotoisuutta tuetaan sekä lähiluonnossa että kaupunkiympäristössä yhteisen vihersuunnitelman ja Porin sini-viherverkoston rakennemallin avulla. Lähiluonnon säilyttäminen ja hyvä saavutettavuus vahvistavat asukkaiden hyvinvointia.

Kuvake sinitiainen

Resurssiviisas yhteiskunta käyttää luonnonvaroja mahdollisimman vähän ja ympäristöä säästäen. Samalla se huomioi eläin- ja kasvikunnan olemassaolon tärkeyden sekä puhtaan luonnon ja luontoyhteyden merkityksen ihmisten hyvinvoinnille.