Kuva kaupungintalosta

1.B.9 Kestävien hankintojen toimintamalli

Kuva kaupungintalosta

Toimenpiteen päämäärä

Hankinnat nähdään osana muutosjohtamista. Operatiiviseen toimintaan on luotu ohjeistus siitä, mitä kaupunkistrategian mukaiset kestävät hankinnat ovat ja miten niitä edistetään hankintakategorioittain. Hankintojen vaikutukset huomioidaan laajemmassa yhteiskunnallisessa mittakaavassa.

Kestävien hankintojen, kuten resurssiviisaan kiertotalouden, vähähiilisyyden ja luonnonvarojen kestävän käytön näkökulmasta merkittävimmät hankintakategoriat ovat tunnistettuja. Kehittämisen kärkinä ovat sosiaalinen, ekologinen, taloudellinen ja elinkeinopoliittinen kestävyys. Kestävien hankintojen toimintamalli mahdollistaa laajan kestävyysosaamisen kaikille hankintoja tekeville.

  • Kestävien hankintojen toimintamalli luodaan huomioiden etenkin sen käyttö potentiaalisimmissa eli kestävyysnäkökulmien puolesta vaikuttavimmissa hankintaluokissa. Hankintojen kategorisoinnin kautta se edistää kestävyyttä kaikissa hankinnoissa. Toimintamalli huomioi hankintojen aikataulutuksen merkityksen. Kestävien hankintojen kehittämistä jatketaan moniammatillisesti.

    Seurannan, ohjauksen ja viestinnän osalta selvitetään ostolaskudatasta saatavia tietoja liittyen esimerkiksi hankintojen hiilijalanjälkilaskelmiin (Hankintapulssi). Kehityksessä olevaa hankintatyökalua hyödynnetään toimintamallityössä ja hankintoja tekevien työntekijöiden kestävyysosaamista lisätään.

    Yhteistyön tuloksena on kestävien hankintojen suunnittelun ja seurannan malli, joka on osa strategista suunnittelua ja jota myös toteutetaan. Toimintamallin vakiinnuttua syntyneitä kokemuksia hyödynnetään ja toimintamallia kehitetään edelleen. Kestävien hankintojen toimintamallin pohjatyönä on osallistuttu KEINO-osaamiskeskuksen koulutuksiin: sosiaalisesti kestävät hankinnat -akatemia, vähähiiliset hankinnat -akatemia, kiertotaloushankinnat -akatemia. Lisäksi on tehty yhteistyötä Circwaste – kohti kiertotaloutta -hankkeen kanssa, jossa on selvitetty ympäristönäkökulmia 15 hankintaan ja kehitetty Resurssiviisaan hankintatyökalun demoa.

    Porin strategiassa 2030 on määritetty, että kestävissä hankinnoissa otetaan huomioon yhteiskunnalliset vaikutukset ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun, taloudellisen vastuun ja elinkeinopoliittisen vastuun kautta. Tämän lisäksi Reilun kaupan kaupunkina Pori edistää hankintojen eettisyyttä.

  • Julkisilla hankinnoilla on suuri merkitys kestävämmän ja resurssiviisaamman yhteiskunnan luomisessa. ”Ekologisesti kestävissä hankinnoissa huomioidaan tuotteen ja palvelun koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Ympäristöystävällisistä hankinnoista on useita onnistuneita esimerkkejä hiilijalanjäljen ja kiertotalouden osalta” (Valtiovarainministeriö 2020). Päästövähennyksen näkökulmasta tärkeimmiksi hankintakategorioiksi on määritelty rakennusten energiantuotanto, rakentaminen, matkustaminen ja kuljetukset, elintarvikkeet, majoitus- ja ravitsemuspalvelut, koneet, laitteet, kalusto, ja näiden korjaukset, puhtaanapito- ja pesulapalvelut, puhdistusaineet, elektroniikka, tekstiilit, huonekalut ja ajoneuvot (Kalimo et al. 2021). Toimenpide toteuttaa Valtakunnallista jätesuunnitelmaa vuoteen 2027.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 1.B. Hankinnat