Kuva kaupungintalosta

1.C.24 Kierrätettyjen rakennusmateriaalien käytön lisääminen  

Kuva kaupungintalosta

Toimenpiteen päämäärä

 Hyödynnetään Materiaalitoria tai muita vastaavia palveluja. Selvitetään toimintamallia, kuinka esimerkiksi vihreän betonin, betonia korvaavien materiaalien ja uusioasfaltin käyttöä voidaan lisätä rakennuskohteissa kustannusvaikutukset huomioiden.

  • Pilotoidaan Materiaalitorin tai muiden vastaavien palvelujen käyttöä kierrätettyjen rakennusmateriaalien ja -osien hyödyntämiseksi ja jakamiseksi. Selvitetään kaupungin sisäisen materiaalipankin kehittämistä.

    Selvitetään mahdollisuuksia lisätä kierrätettyjen ja vähemmän ympäristöä kuormittavien rakennusmateriaalien käyttöä esimerkiksi betonin osalta, joka on käytetyimpiä ja ympäristövaikutuksiltaan merkittävimpiä rakennusmateriaaleja. Vihreässä betonissa sementtiä on korvattu muilla soveltuvilla tuotteilla hiilidioksidipäästöjen pienentämiseksi. Selvitetään realistista vaihtoehtoa betonin korvaamisesta osin tai kokonaan soveltuvissa kohteissa ja tapauskohtaisesti esimerkiksi eri materiaaleilla, kierrätysbetonilla tai vähähiilisemmällä betonilla. Uusioasfaltin valmistuksessa vanhaa rouhittua asfalttia lisätään valmistuksessa kuuman kiviaineksen sekaan. Porissa on pilotoitu uusioasfaltin käyttöä osana Keino-hankinta-akatemiaa. Edistetään myös purettavien ja poistettavien materiaalien ohjaamista kierrätykseen. Suunnittelussa voidaan hyödyntää esimerkiksi Circwaste-hankkeessa tuotettua Kiertotalouden ja ilmaston huomioiminen rakentamisessa -selvitystä.

  • Pelkästään betonin tuotanto aiheuttaa merkittävän osan maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Rakentaminen kuluttaa huomattavasti luonnonvaroja ja tuottaa suuria päästöjä. Kierrätettyjä materiaaleja käyttämällä voidaan vähentää neitseellisten luonnonvarojen käyttöä sekä vähentää rakennusmateriaalien tuottamisesta koituvia päästöjä. Toimenpide toteuttaa Valtakunnallista jätesuunnitelmaa vuoteen 2027.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 1.C. Rakentaminen