Kuva kaupungintalosta

1.A.6 Resurssiviisaan kiertotalouden tiekartan edistämisen vakiinnuttaminen

Kuva kaupungintalosta

Toimenpiteen päämäärä

Resurssiviisaan yhteiskunnan edistäminen on pitkä prosessi, joka vaatii huomiointia myös CIRCWASTE-hankkeen loppumisen jälkeen. Prosessin jatkuvuus varmistetaan riittävällä henkilöresurssilla. Toimialat suuntaavat toimintaansa tiekartassa esitettyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamiseksi annettujen talousarviokehysten puitteissa.

  • Resurssiviisas kiertotalouden tiekartta 2030 on työkalu resurssiviisauden vakiinnuttamiseksi Porissa ja sen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumiseksi tarvitaan jatkuvuutta ja riittävää henkilöresurssia. Työtä koordinoi ja raportoi vastuutahoilta saadun tiedon perusteella Elinvoima- ja ympäristötoimiala. Varsinaisesta jalkautumisesta, tiekartasta viestimisestä sekä sen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisesta vastaa kaupungin johto, jokainen kaupungin yksikkö ja vastuutahoiksi nimetyt muut sidosryhmät.

    Tiekartan osalta Elinvoima- ja ympäristötoimiala kokoaa kaikkien vastuutahojen ilmoittamat osuudet raportoinnista ja valmistelee raportin kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Jatkuvan raportoinnin ja samalla työn näkyväksi tekemisen tärkein työkalu on resurssiviisas.pori.fi -sivusto. Sivuston ajantasaisuudesta huolehtii toimenpiteiden osalta vastuutahot ja kokonaisuuden osalta Elinvoima- ja ympäristötoimiala.

  • Kestävä kehitys on merkittävässä roolissa Porin kaupunkistrategiassa, kuten myös Resurssiviisas kiertotalouden tiekartta 2030. Tiekartta on työkalu vastuullisuustyön vakiinnuttamiseksi Porissa ja sen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumiseksi tarvitaan jatkuvuutta sekä riittävää henkilö- ja taloudellista resurssia.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 1.A. Muutosjohtaminen